Potentie van restwarmtelozingen op Rijkswateren bekend

Simon Lubach March 27, 2019 1822 keer bekeken 0 comments

De industrie loost veel restwarmte op rivieren en kanalen, die warmte kan mogelijk worden ingezet als bron voor verwarming van de gebouwde omgeving. Wat er vanuit Rijkswaterstaat aan vergunningen is verleend voor lozingen is nu in beeld gebracht. Dat gaat om bijna 20.000 MegaWatt aan restwarmte!

De gegevens gaan over vergunningen die uitgegeven zijn voor het lozen van restwarmte op Rijkswateren, deze zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Warmtelozingen die door Waterschappen zijn vergund vallen hier niet onder, daar is nog een aanvullende potentie. In de praktijk kunnen de geloosde warmtehoeveelheden afwijken van wat er in de vergunning is opgenomen. Vaak is de vergunning ruimer dan wat er daadwerkelijk wordt geloosd. Bij vergunde lozingen kleiner dan 50 MW vinden er geen metingen plaats. Deze lozingen kunnen dan ook veel groter zijn dan de vergunde waarde; bij veel vergunningen is er een standaard waarde van 1 MW opgenomen. De warmtelozingen kunnen als zoekgebied worden beschouwd, waarbij er nader onderzoek noodzakelijk is om meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en capaciteit van de restwarmte.

Er is ook een verkenning uitgevoerd naar het duurzaam hergebruik van restwarmte. Dit onderzoek, wat is uitgevoerd door Deltares en CE Delft, is te vinden via InfoMil.NL

De gegevens zijn opgenomen in de klimaatmonitor per postcodegebied. De insteek is dat de gegevens straks ook worden opgenomen in de potentiekaarten die voor de Regionale Energie Strategie worden opgesteld. Daarbij is de locatie dan ook specifieker te zien.

0  Comments

Cookie settings