Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

Gert Nijsink April 08, 2019 197 keer bekeken 0 comments

Met de energietransitie en de klimaatafspraken van Parijs staat Nederland voor een grote opgave. In Nederland werken veel partijen samen om klimaat- en energieafspraken na te komen. Daarvoor is veel informatie nodig.

Voor de onderbouwing en uitvoering van alle initiatieven, visies, plannen en strategieën is veel en betrouwbare informatie nodig over de huidige en verwachte ontwikkeling van het energiesysteem. Met betere data kunnen actoren informatie sneller en tegen lagere (zoek)-kosten vergaren en zijn ze sneller en beter in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen over hun bijdrage aan de energietransitie. Om die reden is het van nationaal belang om de informatievoorziening te optimaliseren. Dat is de reden voor de ministeries van EZK en BZK om CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat te vragen voorstellen te doen. Deze voorstellen zijn inde vorm van een rapport opgeleverd.

Dit rapport (VIVET genoemd) doet de volgende aanbevelingen:

1) Vanuit een samenwerkingsverband een virtueel dataplatform oprichten om stapsgewijs de structurele belemmeringen rondom de beschikbaarheid en bruikbaarheid van data op te lossen. Het platform moet één plek worden waar alle verschillende partijen de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om op efficiënte wijze én tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten hun bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren: ministeries, gemeenten, regio’s, provincies, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijven en burgers. Het samenwerkingsverband richt zich op activiteiten voor:

  • regie en samenwerking zodat bronhouders en datagebruikers met elkaar worden verbonden;
  • vernieuwing (data-technologische innovatie en nieuwe informatieproducten);
  • datamanagement (het koppelbaar, vindbaar en beschikbaar maken van gegevens).

2) Een apart traject starten om de belemmeringen in de wet- en regelgeving op te heffen, zodat bestaande data breder ingezet kan worden dan nu toelaatbaar is.

3) Een proces inzetten om met stakeholders de overige voorstellen te prioriteren en deze uit te voeren.

Het rapport beschrijft de inventariserende fase. Op dit moment wordt bezien wanneer het meerjarenproject VIVET van start kan gaan.

0  Comments