Bevindingen VIVET pilot en de energietransitie

Peter Nieland 26-11-2021 2887 keer bekeken 0 reacties

In het kader van Vivet (Verbetering InformatieVoorziening EnergieTransitie) heeft het CBS I&O Research gevraagd mee te werken aan een pilot met als doel informatie over energieverbruik van bedrijfsvestigingen te koppelen aan kenmerken van die bedrijven door middel van veldonderzoek.

In het kader van deze pilot is in opdracht van CBS (VIVET) een database samengesteld voor drie bedrijventerreinen in Amersfoort: De Hoef, Calveen en Isselt.

Door bestaande registraties aan elkaar te koppelen en deze te ijken en verrijken met veldwerk op bedrijventerreinen ontstaat een database bouwen met een zo hoog mogelijke datakwaliteit. Voor de database is een lijst opgesteld met diverse indicatoren. Enerzijds komen die uit bestaande registraties, zoals adres bedrijfsnaam en SBI-activiteit en anderzijds worden ze op basis van de fysieke schouw ter plekke vastgesteld, zoals informatie over de kwaliteit van het pand, de kavel, de openbare ruimte en voorzieningen bij of aan het panden en indicatoren ten aanzien van energiegebruik.

Deze rapportage beschrijft de verschillende stappen voor het opbouwen van de database, die tijdens de pilot zijn genomen: inventarisatie van beschikbare registraties, fysieke schouw van die registraties en fysieke schouw van kwaliteitsindicatoren en voorzieningen.

Pre-veldwerk

Binnen de ruimtelijke contouren van de drie bedrijventerreinen in Amersfoort zijn alle registraties in het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het LISA-vestigingenregister (LISA) verzameld. Uit beide bronnen is zoveel mogelijk relevante informatie meegenomen. Deze komt deels overeen en is deels uniek. Daarmee is een databestand samengesteld van 2.863 registraties (vestigingen). Bijna de helft (47%) daarvan zijn BAG-verblijfsobjecten waaraan LISA-gegevens konden worden gekoppeld (o.b.v. BAG Verblijfsobject ID). De andere helft van de dataset bestaat uit BAG-objecten zonder koppeling met LISA-data (tabel 1).

 

Tabel 1- Registraties in databestand

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

BAG en LISA (gekoppeld)

42%

55%

45%

47%

alleen BAG

58%

45%

55%

53%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N

591

655

1.617

2.863

 

De 2.863 vestigingen zijn geen opzichzelfstaande bedrijfspanden. Er kunnen meerdere vestigingen onder een pand vallen. Het BAG-register heeft hiervoor een indicator (Pand ID). Tabel 2 laat zien dat de 2.863 vestigingen uit de dataset in totaal onder 1.010 afzonderlijke bedrijfspanden vallen. Dat zijn gemiddeld 2,83 vestigingen per pand. De schouw naar de fysieke kenmerken (zie paragraaf 1.4) is uitgevoerd per pand.

 

 

Tabel 2- Aantal panden

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

Aantal vestigingen

591

655

1.617

2.863

Aantal panden

148

266

596

1.010

Gem. aantal vestigingen per pand

3,99

2,46

2,71

2,83

 

Zonpotentie

Door het Kadaster is een aanvullende dataset beschikbaar gesteld met data over zonpotentie. Dit bestand bevat data over 1.020 panden op de drie Amersfoortse bedrijventerrein (peildatum 1-1-20). Bijna driekwart van de dataset ‘Zonpotentie’ (746 panden, 73%) kon op basis van een BAG-identificatienummer worden gekoppeld aan de bestaande dataset. Daarmee is driekwart (75%) van het databestand verrijkt met data over zonpotentie.

Check registraties

Iets meer dan de helft van de vestigingen in het databestand is bezocht voor het fysieke veldwerk. De terreinen De Hoef en Calveen zijn volledig geschouwd. Aanvullend is nog een klein deel van Isselt meegenomen (tabel 3).

 

Tabel 3- Vestigingen in aanmerking voor veldwerk

 

wel veldwerk

geen veldwerk

Totaal

De Hoef

591

0

591

Calveen

655

0

655

Isselt

207

1.410

1.617

     Isselt C+D

207

587

794

     Isselt A+B

0

823

823

Totaal

1.453

1.410

2.863

 

Voor het uitvoeren van het veldwerk zijn looplijsten opgesteld op basis van de adresgegevens uit de registraties. Van elke geregistreerde vestiging is op locatie gecheckt in hoeverre de indicatoren uit de bestaande registraties overeenkomen. Daarbij is gekeken naar de status van het pand, status van de vestiging, gebruiksdoel, bedrijfsnaam en SBI-activiteit.

 

Pandstatus

Binnen de steekproef voor het veldwerk (1.453 vestigingen) vallen 350 afzonderlijke panden. Tabel 4 toont de geïnventariseerd status van deze panden. Verreweg de meeste panden (91%) zijn ‘gewoon’ in gebruik. Een klein deel van de panden binnen de steekproef bestaat echter niet (meer) (5%), is niet vindbaar (2%), is in aanbouw (1%) of is/wordt gesloopt (1%).

 

 

Tabel 4 – Check pandstatus

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

In gebruik

91%

91%

87%

91%

In aanbouw

0%

3%

0%

1%

Bezig met sloop / gesloopt

0%

0%

4%

1%

Niet vindbaar

1%

2%

4%

2%

Bestaat niet

8%

3%

6%

5%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N (netto)

114

174

53

341

Niet geschouwd

1

7

1

9

N (bruto)

115

181

54

350

 

Vervolgens is per pand de status van de aanwezige vestigingen beoordeeld (tabel 5). Ongeveer veertig procent van de vestigingen is niet geschouwd, onder meer omdat deze toebehoorden tot panden die niet (meer) bestaan, de vestiging niet vindbaar was of omdat een vestiging niet zichtbaar is vanaf straat.

De meeste geschouwde vestigingen zijn in gebruik (92%), maar het komt ook voor dat er geen bedrijfsactiviteit (meer) plaatsvindt (4% leegstaand) of dat een vestiging een andere functie heeft dan een bedrijfsfunctie (3%). In dit laatst geval gaat het bijvoorbeeld om transformatorhuisjes.

 

Tabel 5- Resultaten check status vestiging

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

In gebruik

90%

93%

95%

92%

Leegstaande vestiging

7%

3%

1%

4%

Geen bedrijfsfunctie

3%

3%

4%

3%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N (beoordeeld)

231

274

116

621

 

Gebruiksdoel

Elke vestiging met een BAG-registratie kent een tot drie gebruiksdoelen. In totaal zijn er elf verschillende gebruiksfuncties, zoals kantoorfunctie, industriefunctie, winkelfunctie en woonfunctie. Bij 74 procent van de beoordeelde vestigingen komt het geregistreerde gebruiksdoel overeen met de waarnemingen ter plekke (tabel 6). In een kwart (24%) van de gevallen hebben we het gebruiksdoel in de registratie gewijzigd.

 

Tabel 6- Resultaten check gebruiksdoel

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

Komt overeen

76%

69%

82%

74%

Gewijzigd

24%

31%

18%

26%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N (beoordeeld)

223

290

120

633

 

 

 

Bedrijfsnaam

Tabel 7 toont de resultaten van de veldwerkcheck op bedrijfsnaam, die afkomstig is uit de LISA-registratie. Van ruim een derde (38%) van de vestigingen waar het mogelijk was om de naam te beoordelen is vastgesteld dat de naam uit de registratie niet overeenkomt met de ter plekke zichtbare naam. Voor 19 procent van de vestigingen is de bestaande naam uit de registratie aangepast. Daarnaast heeft 15 procent van de vestigingen zonder geregistreerde bedrijfsnaam een naam toegewezen gekregen op basis van de beoordeling op locatie. Van enkele leegstaande vestigingen is de naam uit de registratie verwijderd (2%).

 

Tabel 7- Resultaten check bedrijfsnaam

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

Bestaande naam komt overeen

61%

58%

72%

62%

Bestaande naam gewijzigd

17%

23%

13%

19%

Nieuwe naam toegewezen

15%

15%

14%

15%

Bestaande naam verwijderd (leegstaand)

4%

0%

0%

2%

Leeg veld komt overeen (leegstaand)

4%

3%

1%

3%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N (beoordeeld)

224

265

111

600

 

SBI-activiteit

Tenslotte is de bedrijfsactiviteit, ook afkomstig uit het LISA-register, ter plekke beoordeeld (tabel 8). Daarbij gaat het om de 2-cijferige SBI-code, waarvan er veertien verschillende mogelijkheden bestaan. Bij een op de drie vestigingen (32%) is gebleken dat de geregistreerde bedrijfsactiviteit niet overeenkomt met de waarneming ter plekke.

 

Tabel 8- Resultaten check bedrijfsactiviteit

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

Komt overeen

71%

62%

78%

68%

Gewijzigd

29%

38%

22%

32%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N (beoordeeld)

164

197

78

439

 

 

 

Fysieke schouw

Als tweede onderdeel van het veldwerk zijn ter plekke een aantal nieuwe indicatoren in kaart gebracht. Deze indicatoren zijn op pandniveau gescoord. Als eerste toont figuur 1 de mate waarin bepaalde energievoorzieningen op de drie bedrijventerreinen in Amersfoort zichtbaar aanwezig zijn. Zo blijkt dat bij bijna een kwart (22%) van de panden laadpalen aanwezig zijn. Gemiddeld gaat het dan om 4,2 laadpalen per pand. Overige energievoorzieningen zijn in (zeer) beperkte mate geconstateerd. Vanaf straatniveau zijn er op geen enkel bedrijfspand zonnepanelen waargenomen

 

Figuur 1- Energievoorzieningen rondom pand (N=309)

 

Uit de schouw is vastgesteld dat de meeste panden (90%) over een plat dak beschikken (figuur 2). Deze uitkomsten zijn afgezet tegen dezelfde indicator uit de Zonpotentie-dataset van het Kadaster (tabel 9). Hieruit komt een sterke match naar voren; 92 procent van beide datasets komt overeen.

 

Figuur 2- Type dak (N=309)

Tabel 9- Vergelijking type dak uit veldwerkregistratie en dataset Zonpotentie

 

De Hoef

Calveen

Isselt

Totaal

Registraties komen overeen

92%

91%

93%

92%

Registraties komen deels overeen

0%

5%

0%

2%

Registraties komen niet overeen

8%

4%

7%

6%

Totaal

100%

100%

100%

100%

N

96

111

43

250

 

De veldwerkers hebben ter plekke, vanaf straatniveau, een schatting gemaakt van het percentage van het dak dat geschikt zou kunnen zijn voor zonnepanelen (figuur 3). Volgens deze inventarisatie zou bij het overgrote deel (88%) van de panden mogelijk 75 tot 100 procent van het dak kunnen worden gebruikt voor zonnepanelen.

 

Figuur 3- Potentie voor zonnepanelen (N=309)

 

Naast energievoorzieningen en gerelateerde indicatoren zijn ter plekke ook nog overige kwaliteitsindicatoren in kaart gebracht (figuur 4). Daaruit blijkt dat de mate van zwerfvuil, de zichtbaarheid vanaf straat en de kwaliteit van de bedrijfspanden relatief goed scoren. Parkeren en de hoeveelheid groen krijgen relatief een lage beoordeling.

 

Figuur 4- Beoordeling kwaliteitsindicatoren (N=309)

 

 

Ten slotte is ook inzicht verkregen in de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen aan en rondom de panden (figuur 5). Daaruit blijkt onder meer dat bij de helft (51%) van de bedrijfspanden bewakingscamera’s aanwezig zijn.

 

Figuur 5- Aanwezigheid voorzieningen aan/rondom pand (N=309)

Vragen en overige informatie mail naar p.nieland@ioresearch.nl

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.